bildemontering logo

Policy och miljöBildemontering i Helsingborg: miljö- och verksamhetspolicy

Sverige är ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta hand om bilar som är ”för gamla” eller ”för skadade” för att kunna användas i trafik. Så har det varit sedan år 1975. Då kom Bilskrotningslagen som krävde att alla bilvrak skulle tas om hand av auktoriserade bilskrotsföretag, numera bildemonteringsanläggningar. I dag ställs därför mellan 200 000 och 300 000 bilvrak på "skroten" i stället för, som tidigare, i naturen.

Som en av de största Bildemonteringsanläggningarna i Sverige har vi kapacitet för att kunna hantera ca 3 000 av dessa bilar årligen, varav ungefär hälften är gamla och uttjänta. Den andra hälften består av vad vi kallar försäkringsbilar, dvs. bilar av nyare modell, men som av olika anledningar inte längre är kördugliga. Dock, oavsett vilken bil vi arbetar med bygger vårt arbete på två grundläggande principer: 1) att vi ska tillvarata alla de värden som bilen fortfarande representerar och 2) att vi ska trygga omgivningen från de miljöfarliga vätskor eller material som bilen bär med sig.

Dessa principer ställer höga krav på oss och vårt arbetssätt. Men det innebär samtidigt att tusentals ton skrot kan återvinnas, att tusentals oskadade delar kan återanvändas och att naturen besparas hundratals miljöfarliga ämnen, således en stor miljövinst för vårt samhälle och i linje med hållbar utveckling.

Miljöpolicy
Bildemontering i Helsingborg AB arbetar inom återvinningsbranschen genom miljöriktig och kostnadseffektiv hantering av inlösta och uttjänta bilar med inriktning på att kunna återanvända och återvinna så många delar som möjligt. Genom försäljning av återanvända delar minskar vi den totala miljöpåverkan. För att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt arbetar vi enligt följande verksamhetspolicy.


Verksamhetspolicy

Vi skall

  • hantera våra inlösta bilar på ett sådant sätt att delar som säljs skall upplevas som bra av våra kunder.
  • leverera delar som kunden beställt och förväntar sig i rätt tid, i rätt skick samt på ett bra transportsätt.
  • arbeta med tydliga strategier, effektiva handlingsprogram samt dokumenterade, tydliga och mätbara mål, för att ständigt utveckla verksamheten och bli bäst.
  • ha en säker, stimulerande, trygg och utvecklande arbetsmiljö där samtliga tar ansvar, deltar, utbildar sig, är kompetenta, känner välbefinnande och är motiverade.
  • minska företagets miljöbelastning genom att öka andelen återvunnet material, samt samordna transporter av bilar och delar så att utsläppen reduceras och vi blir därmed mer kostnadseffektiva.
  • via löpande internrevisioner se till att vi uppfyller de krav som olika standarder, lagar och förordningar ställer på oss, samt hela tiden utveckla verksamhetens processer, så att samtliga medarbetare blir miljöeffektivare.
  • motverka ohälsa i en för alla parter trivsam arbetsmiljö, där misstanke om medarbetare som mår dåligt tas om hand omedelbart, för vård, hjälp och därefter vid behov stöd till rehabilitering.
  • ha koll på, samt följa gällande lagar och förordningar som berör verksamheten.
  • använda samtliga datorer och mobiltelefoner med tillhörande program endast som arbetsredskap i det dagliga arbetet.
  • ha bra relationer till omgivningen, kommunen, leverantörer, kunder och de myndigheter som berör vår verksamhet.